VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

na poskytovanie služby dodania tovaru

 

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) obchodnej spoločnosti MACES Mgr. Martina Cibirová, Robotnícka 51, 953 01 Zlaté Moravce

Slovakia, IČO: 41834305, DIČ: 1073767519, IČ DPH: SK1073767519, zapísanej na Okresnom úrade Nitra, číslo živ.o reg.: 430-28367,
bankové spojenie IBAN:SK90 7500 0000 0040 0310 1999), telefonický kontakt +421 903 859 847, emailové spojenie predaj@maces.sk (ďalej ako „Predávajúci“), podrobnejšie upravujú podmienky poskytovania služby Predávajúceho – dodania tovaru zákazníkovi (ďalej len ako „Služba“), ako aj vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a zákazníkom v momente prevzatia tovaru (ďalej len ako „Kúpna zmluva“), a to vrátane podmienok reklamačného konania.

V prípade dodania tovaru formou „Osobný odber – predajňa MACES“ s formou platby Hotovosťou alebo kartou na predajni bude Predávajúcim Mgr. Martina Cibirová MACES so sídlom Robotnícka 51, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 41834305, IČ DPH: SK1073767519

1.2 Tieto VOP sú dostupné na Internetovej stránke Predávajúceho: www.maces.sk (ďalej len ako „Internetová stránka“) v sekcii označenej ako „Všeobecné obchodné podmienky“.

1.3 Službou sa na účely týchto VOP rozumie prezentácia tovaru Predávajúceho na Internetovej stránke, na základe ktorej si zákazník môže vybrať tovar, o ktorého kúpu má záujem vytvorením nákupného košíka tovaru (ďalej len ako „Nákupný košík“), dodanie tovaru Predávajúcim zákazníkovi a následnú kúpu tovaru zákazníkom za podmienok bližšie uvedených v týchto VOP.

1.4 Tovarom sa na účely týchto VOP rozumejú všetky produkty Predávajúceho prezentované na Internetovej stránke určené na poskytovanie Služby (ďalej len ako „Tovar“).

1.5 Službu je oprávnená využiť výlučne fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ako aj fyzická osoba v postavení podnikateľa (spoločne ďalej len ako „Zákazník“). Zákazníkom Predávajúceho nie je právnická osoba, ani fyzická osoba, ktorá nedovŕšila 18 rokov veku. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že Predávajúci je oprávnený odmietnuť poskytnutie Služby osobám, ktoré nespĺňajú požiadavky na Zákazníka uvedené v tomto bode VOP.

1.6 Tieto VOP boli vypracované najmä v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník“), zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon č. 102/2014 Z.z.“), zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon č. 250/2007 Z.z.“), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon č. 22/2004 Z.z.“), zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon č. 391/2015“) a zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „ZoOOÚ“). 1.7 Kontrolu dodržiavania právnych predpisov na úseku ochrany spotrebiteľa vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia. Príslušným kontrolným orgánom je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Nitriansky kraj, Staničná 1567/9 Nitra., Odbor výkonu dozoru.

 

 1. REGISTRÁCIA ZÁKAZNÍKA

 

2.1 Služby Predávajúceho môže využiť aj Zákazník, ktorý nie je registrovaný na Internetovej stránke Predávajúceho. Registrácia Zákazníka je dobrovoľná a bezplatná. Zákazník sa môže zaregistrovať na Internetovej stránke Predávajúceho prostredníctvom emailu (ďalej aj ako „Registrácia“).

2.2 Pri Registrácii je potrebné pravdivo, presne a úplne vyplniť nasledovné údaje: meno a priezvisko Zákazníka a emailová adresa Zákazníka (ďalej len ako „Registračné údaje“). Pri Registrácii Zákazník zároveň zadá heslo, ktoré bude prípadne používať na účely prihlásenia do svojho účtu.

2.3 Registrácia sa považuje za riadne vykonanú, ak je doručená do elektronického systému Predávajúceho a obsahuje všetky požadované Registračné údaje Zákazníka.

2.4 Po úspešnej Registrácii sa Zákazník môže prihlásiť do svojho účtu vytvoreného na Internetovej stránke (ďalej len ako „Účet“ ). Zákazník zrealizuje každé ďalšie prihlásenie do Účtu vyplnením prihlasovacieho mena (emailovej adresy) a hesla, ktoré uviedol pri svojej emailovej registrácii (ďalej len ako „Prihlasovacie údaje“). Prihlasovacie údaje sú dôverné.

2.5 Zákazník zodpovedá za presnosť, pravdivosť a priebežnú aktualizáciu všetkých svojich Registračných údajov. V prípade akejkoľvek zmeny Registračných údajov je Zákazník pri svojom najbližšom prihlásení do Účtu povinný Registračné údaje aktualizovať.

2.6 Za všetky úkony realizované prostredníctvom Účtu na Internetovej stránke zodpovedá v celom rozsahu Zákazník, na ktorého je Účet zaregistrovaný. Zákazník je povinný bezodkladne informovať Predávajúceho o akomkoľvek podozrení zo zneužitia jeho Registračných údajov treťou osobou. V prípade odôvodnenej obavy je Predávajúci oprávnený Účet zablokovať a prípadne vyzvať Zákazníka k zmene jeho Prihlasovacích údajov.

2.7 Predávajúci nezodpovedá za následky spôsobené Zákazníkovi a/alebo tretím osobám v dôsledku:

(i) uvedenia nepresných, nepravdivých alebo neúplných Registračných údajov alebo objednávacích údajov Zákazníka (tak ako sú definované v čl. 6 bod 6.5 VOP),

(ii) neaktualizovania Registračných údajov Zákazníka v čase po jeho Registrácii,

(iii) sprístupnenia Prihlasovacích údajov, Registračných údajov a/alebo objednávacích údajov uvedených v Nákupnom košíku zo strany Zákazníka tretím osobám.

2.8 Predávajúci je oprávnený bez udania dôvodu kedykoľvek, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia Zákazníka, Účet Zákazníka zrušiť. Predávajúci pristúpi k zrušeniu Účtu Zákazníka najmä v nasledovných prípadoch:

(i) ak Zákazník v súvislosti s poskytovaním Služby porušuje VOP alebo ustanovenia všeobecne záväzných platných právnych predpisov,

(ii) ak Zákazník vykonáva akékoľvek činnosti majúce nepriaznivý vplyv na funkčnosť a účelnosť Internetovej stránky Predávajúceho, a to bez ohľadu na spôsob a charakter zásahu Zákazníka do Internetovej stránky,

(iii) v prípade existencie duplicitných Účtov Zákazníka. V tomto prípade je Predávajúci oprávnený zrušiť všetky Účty Zákazníka a/alebo ponechať len jeden unikátny Účet vzťahujúci sa k osobe Zákazníka.

 

2.9 Registrácia Zákazníka zaniká ukončením poskytovania Služby zo strany Predávajúceho a smrťou Zákazníka. Zánik a/alebo zrušenie Registrácie nemá žiadny vplyv na tie ustanovenia VOP, ktoré majú vzhľadom na svoju povahu ostať v platnosti aj na čas po zrušení alebo zániku Registrácie.

 

 1. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

 

3.1 Tovar prezentovaný na Internetovej stránke Predávajúceho nepredstavuje záväznú ponuku Predávajúceho voči Zákazníkovi na kúpu Tovaru v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky. Predávajúci negarantuje dostupnosť Tovaru nachádzajúceho sa na Internetovej stránke. Dostupnosť Tovaru je vždy viazaná na aktuálne skladové zásoby Predávajúceho, ktoré podliehajú neustálym zmenám v závislosti od objemu poskytovanej Služby.

3.2 Tovar prezentovaný na Internetovej stránke si môže Zákazník vložiť do Nákupného košíka za podmienok bližšie uvedených v článku 6. týchto VOP. Zákazník vytvorením a odoslaním Nákupného košíka voči Predávajúcemu uskutočňuje jednostranný návrh na dodanie Tovaru prezentovaného na Internetovej stránke, vrátane dodania Tovaru k jeho dverám, a to všetko za účelom prípadného uzavretia Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Zákazníkom.

3.3 Kúpna zmluva na predaj Tovaru medzi Predávajúcim a Zákazníkom, ako zmluva uzavretá mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho, sa v rámci poskytnutia Služby považuje za uzavretú v momente záväzného potvrdenia objednávky Predávajúcim. Prevzatiu Tovaru zo strany Zákazníka predchádza dodanie Tovaru k Zákazníkovi podľa jeho Nákupného košíka a prezretie Tovaru, resp. prepravného balenia Tovaru zo strany Zákazníka.

3.4 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností ďalej platí, že s odmietnutím prevzatia Tovaru pri jeho dodaní nie sú na strane Zákazníka spojené žiadne právne následky. Takéto konanie Zákazníka nepredstavuje napr. odstúpenie od Kúpnej zmluvy, resp. akýkoľvek iný právny úkon smerujúci k zániku Kúpnej zmluvy.

 

 1. PLATOBNÉ PODMIENKY

 

4.1 V rámci poskytnutia Služby je Zákazník oprávnený realizovať úhradu prevodom na účet, online platbou kartou prostredníctvom platobnej brány Besteron, u pracovníka kuriérskej služby v hotovosti, platobnou kartou, kreditnou kartou, alebo v hotovosti pri prebratí tovaru osobne na mieste predaja. Platba na dobierku je spoplatnená sumou 2,40 € s DPH.

4.2 V prípade uzavretia Kúpnej zmluvy Predávajúci dodá Tovar Zákazníkovi spolu s faktúrou o kúpe Tovaru, ktorá slúži aj ako dodací list (ďalej len ako „Doklad o kúpe“). Doklad o kúpe bude obsahovať minimálne nasledovné obsahové náležitosti:

(i) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo Predávajúceho,

(ii) adresu prevádzkarne,

(iii) dátum predaja Tovaru,

(iv) názov a množstvo Tovaru,

(v) Kúpnu cenu jednotlivého Tovaru a celkovú Kúpnu cenu Tovaru, ktorú Zákazník zaplatil (vrátane Nákladov na dodanie a prípadných Nákladov na balenie).

4.3 V prípade, ak Zákazník odmietne prebrať časť Tovaru alebo všetok Tovar, ktorý si objednal, má právo požiadať Predávajúceho o zaslanie opravného Dokladu o kúpe, ako daňového dokladu, a to emailom na adrese Predávajúceho: predaj@maces.sk. Vo svojej žiadosti Zákazník uvedie číslo Nákupného košíka a korešpondenčnú adresu, na ktorú žiada zaslať originál opravného Dokladu o kúpe. Pokiaľ Zákazník vo svojej žiadosti korešpondenčnú adresu neuvedie, má sa za to, že opravný Doklad o kúpe požaduje zaslať na adresu miesta dodania Tovaru z príslušného Nákupného košíka.

 

 1. PODMIENKY DODANIA TOVARU K ZÁKAZNÍKOVI

 

5.1 Predávajúci informuje Zákazníka, že Službu poskytuje výhradne na území Slovenskej Republiky (ďalej len ako „Dodacie územie“). Dodanie Tovaru v rámci Služby je obmedzené výlučne na tých Zákazníkov, ktorých zadaná adresa pre dodanie Tovaru (ďalej len ako „Miesto dodania“) sa nachádza v Dodacom území.

5.2 Predávajúci poskytuje Službu v dňoch a čase, ktorý je uverejnený na Internetovej stránke, a to bezplatne.

5.3 Vytvorenie Nákupného košíka zo strany Zákazníka na Internetovej stránke Predávajúceho nie je časovo limitované, Zákazník tak môže učiniť kedykoľvek, 24 hodín denne, sedem dní v týždni.

5.4 Súčasťou procesu tvorby Nákupného košíka je aj potvrdenie Zákazníka o tom, že sa oboznámil so znením VOP, ako aj udelenie súhlasu Zákazníka s týmito VOP. Odoslaním Nákupného košíka Predávajúcemu Zákazník zároveň v zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 písm. b) Zákona č. 102/2014 Z.z. Predávajúcemu udeľuje súhlas s tým, aby mu informácie pred uzavretím Kúpnej zmluvy, ako zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho podľa § 3 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z.z. poskytol v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči namiesto ich listinnej podoby. Predávajúci splní svoju povinnosť v zmysle predchádzajúceho tak, že spolu s Oznámením o prijatí (tak ako je definované v bode 5.7 tohto článku VOP) Zákazníkovi odošle tieto všeobecné obchodné podmienky v samostatnom počítačovom súbore tak, aby boli tieto informácie pre Zákazníka uchovateľné aj do budúcna.

5.5 Zákazník môže v rámci vytvárania Nákupného košíka podľa svojho vlastného uváženia udeliť Predávajúcemu v súlade s § 11 ods. 1 ZoOOÚ aj svoj súhlas so spracúvaním a uchovávaním jeho osobných údajov poskytnutých pri vytvorení Nákupného košíka v rozsahu: meno a priezvisko Zákazníka, miesto (miesta) dodania Tovaru (vrátane poštového smerovacieho čísla), telefónne číslo a emailová adresa Zákazníka (ďalej aj ako „Objednávacie údaje“), a to všetko na účely priameho marketingu Predávajúceho za podmienok bližšie špecifikovaných v článku 12. týchto VOP.

5.6 Predávajúci vyvinie maximálne úsilie k tomu, aby Tovar dodal Zákazníkovi v dohodnutom Čase dodania. Predpokladaný čas doručenia od vyskladnenia zásielky je 2-3 pracovné dni. Predávajúci však túto skutočnosť Zákazníkovi negarantuje. Omeškanie Predávajúceho môže byť spôsobené napr. v dôsledku existencie okolnosti majúcej charakter vyššej moci (vis maior), resp. pri inej nepredvídateľnej udalosti (napríklad dopravné zápchy, havárie, kolóny, živelné pohromy, vojny, občianske nepokoje, epidémie, štrajky a pod).

5.7 Po doručení Nákupného košíka Predávajúci emailom oznámi Zákazníkovi prijatie Nákupného košíka do elektronického systému Internetovej stránky (ďalej len ako „Oznámenie o prijatí“), ktoré bude obsahovať najmä výšku celkovej Informatívnej ceny Tovarov z Nákupného košíka, vrátane Nákladov na dodanie a Nákladov na balenie.

5.8 Tovar bude Zákazníkovi doručený ku vchodovým dverám bytového domu, rodinného domu alebo budovy, ktorej adresu Zákazník označil ako Miesto dodania, prípadne v obchodných priestoroch Predávajúceho.

5.9 V prípade, ak sa Zákazník v Čase dodania nenachádza v Mieste dodania a vybral si spôsob dodania kuriérom, bude sa prípadné opakované doručovanie riadiť Všeobecnými obchodnými podmienkami tohto kuriéra.

5.10 Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vykonať akékoľvek ďalšie dodania Tovaru Zákazníkovi, ktorý si:

(i) minimálne 2x objednal dodanie Tovaru, pričom ani jedenkrát sa v Čase dodania nenachádzal v Mieste dodania Tovaru,

(ii) minimálne 3x nevybral žiadny Tovar z Nákupného košíka, v čoho dôsledku nedošlo k uzavretiu Kúpnej zmluvy s Predávajúcim,

(iii) objednal Službu v rozpore s týmito VOP, resp. príslušnými všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi.

5.11 Predávajúci si v prípade potreby vyhradzuje právo dodatočného overenia Registračných a Objednávacích údajov Zákazníka, obsahu Nákupných košíkov Zákazníka a určených údajov týkajúcich sa Času a Miesta dodania Tovaru, napr. telefonicky alebo emailom.

5.12 Predávajúci si ďalej vyhradzuje právo dodať Zákazníkovi obmedzené množstvo Tovaru uvedeného v Nákupnom košíku.

5.13 Zákazník môže poveriť prevzatím Tovaru tretiu osobu iba za predpokladu, že táto osoba dosiahla 18 rokov veku. Predávajúci alebo ním poverená osoba si vyhradzuje možnosť overiť vek osoby, ktorá preberá Tovar v Mieste dodania v mene Zákazníka a ak táto osoba nespĺňa stanovenú podmienku, Predávajúci jej odmietne Tovar odovzdať (najmä v prípadoch, ak ide o dodanie Tovaru, ktorého predaj je limitovaný dosiahnutím zákonom stanovenej vekovej hranice 18 rokov (osobitne pri dodaní alkoholických nápojov).

5.14 Zákazník si môže prevziať tovar osobne na adrese prevádzky Robotnícka 51, 953 01 Zlaté Moravce, Slovakia. Osobné prevzatie tovaru nie je spoplatnené.

 

 1. REKLAMAČNÝ PORIADOK PREDÁVAJÚCEHO

 

6.1 Rozsah uplatnenia reklamačného poriadku

6.1.1 Ustanovenia tohto článku VOP (ďalej len ako „Reklamačný poriadok“) sa vzťahujú výlučne na Zákazníkov – fyzické osoby, ktoré pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy s Predávajúcim nekonali v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len ako „Spotrebiteľ“).

6.1.2 Na Zákazníkov – fyzické osoby, ktoré pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy s Predávajúcim konajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

6.2 Reklamácia

6.2.1 Ak sa u zakúpeného Tovaru pre rozpor s Kúpnou zmluvou vyskytne akákoľvek vada (čo do množstva, kvality alebo akejkoľvek inej vlastnosti predaného Tovaru (spoločne ďalej len ako „Vada“ ), je Spotrebiteľ oprávnený Vadu u Predávajúceho reklamovať (ďalej aj ako „Reklamácia“). Písomná Reklamácia obsahuje najmä:

(a) identifikačné údaje Zákazníka v rozsahu meno, priezvisko, adresa Miesta dodania;

(b) číslo Nákupného košíka, ku ktorému sa Reklamácia vzťahuje,

(c) presnú a jednoznačnú identifikáciu Tovaru, ktorý je predmetom Reklamácie,

(d) detailný popis Vady Tovaru,

(e) voľbu nároku Zákazníka podľa bodov 6.6.4 a 6.6.5 týchto VOP;

(f) dátum spísania Reklamácie a vlastnoručný podpis Zákazníka.

6.2.2 V prípade, ak si Zákazník v rámci Reklamácie neuplatní voľbu nároku podľa bodov 6.6.4 a 6.6.5 VOP, je Predávajúci v medziach platných právnych predpisov oprávnený rozhodnúť o voľbe nároku sám.

6.2.3 Spolu s Reklamáciou je Zákazník povinný predložiť Predávajúcemu Doklad o kúpe Tovaru. Pre správne posúdenie Reklamácie je nutné, aby bol reklamovaný Tovar čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecne platnými hygienickými zásadami.

6.2.4 Ak Reklamácia nespĺňa všetky podmienky riadne uplatnenej Reklamácie, Predávajúci bezodkladne kontaktuje Zákazníka (osobne, telefonicky, prostredníctvom SMS správy alebo emailom) za účelom doplnenia Reklamácie. Predávajúci o uplatnení riadnej Reklamácie Zákazníkom vyhotoví písomný protokol, ktorého kópiu osobne odovzdá alebo odošle Zákazníkovi.

6.3 Spôsob uplatnenia reklamácie a miesto pre jej uplatnenie

6.3.1 Zákazník je oprávnený uplatniť Reklamáciu Tovaru osobne, v sídle alebo prevádzke Predávajúceho.

6.3.2 Zákazník je oprávnený uplatniť Reklamáciu Tovaru u Predávajúceho aj zaslaním písomnej Reklamácie na adresu prevádzky Predávajúceho MACES Mgr. Martina Cibirová, Robotnícka 51, 953 01 Zlaté Moravce, Slovakia.

6.4 Zodpovednosť za vady tovaru

6.4.1 Predávajúci zodpovedá za Vady, ktoré má predaný Tovar pri jeho prevzatí Zákazníkom. Pri Tovare predávanom za nižšiu Kúpnu cenu Predávajúci nezodpovedá za Vadu Tovaru, pre ktorú bola dojednaná nižšia Kúpna cena.

6.4.2 Predávajúci zodpovedá za Vady Tovaru, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru Zákazníkom v záručnej dobe (ďalej len ako „Záručná doba“). Pri Tovare potravinárskeho charakteru sa Záručnou dobou na účely Reklamačného poriadku rozumie dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti Tovaru. Záručná doba Tovaru, ktorý nemá charakter potravinárskych výrobkov, je 24 mesiacov. Ak je na predávanom Tovare, jeho obale alebo na pripojenom návode vyznačená lehota na použitie, Záručná doba sa neskončí pred uplynutím tejto lehoty.

6.4.3 Predávajúci nezodpovedá za Vady Tovaru, ak:

(a) Zákazník spôsobil Vadu Tovaru sám (napr. v dôsledku nesprávneho skladovania Tovaru),

(b) Zákazník pred prevzatím Tovaru o Vade Tovaru vedel, resp. bol na Vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre Vadu Tovaru poskytnutá zľava z Kúpnej ceny Tovaru,

(c) Vady vznikli v Záručnej dobe v dôsledku opotrebenia Tovaru spôsobeného nesprávnym skladovaním Tovaru,

(d) boli porušené ochranné prvky balenia na Tovare,

(e) Vady Tovaru boli spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do Tovaru alebo jeho súčastí,

(f) ak sa Tovar reklamuje po uplynutí Záručnej doby alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má Tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti (dátum spotreby alebo doba minimálnej trvanlivosti).

6.4.4 Záručná doba začína plynúť od momentu prevzatia Tovaru Zákazníkom.

6.4.5 Predávajúci je povinný poskytnúť Zákazníkovi záruku v písomnej forme (ďalej len ako „Záručný list“) vždy, keď o to Zákazník Predávajúceho požiada. Ak to povaha predávaného Tovaru umožňuje, postačí, ak Predávajúci namiesto Záručného listu Zákazníkovi vydá Doklad o kúpe.

6.4.6 Ak dôjde k výmene Tovaru začne plynúť Záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru Zákazníkom.

6.4.7 Ak má Tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý Tovar Vadu, za ktorú zodpovedá Predávajúci, má Zákazník namiesto práva na výmenu Tovaru právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny Tovaru.

6.5 Lehota na uplatnenie reklamácie

6.5.1 Zákazník je povinný uplatniť Reklamáciu bez zbytočného odkladu po zistení Vady Tovaru, najneskôr však do uplynutia Záručnej doby, inak práva Zákazníka zo zodpovednosti za Vady Tovaru zaniknú.

6.6 Spôsob vybavenia reklamácie

6.6.1 Predávajúci vydá Zákazníkovi potvrdenie o prijatej Reklamácii do piatich dní odo dňa jej riadneho uplatnenia, najneskôr však spolu s Reklamačným záznamom (tak ako je definovaný v bode 6.6.6 týchto VOP). Potvrdenie o uplatnení Reklamácie sa nemusí doručovať, ak má Zákazník možnosť preukázať uplatnenie Reklamácie iným spôsobom (najmä prostredníctvom poštového podacieho lístka preukazujúceho odoslanie Reklamácie na adresu sídla Predávajúceho).

6.6.2 Na základe rozhodnutia Zákazníka, ktoré z práv podľa bodov 6.6.4 a 6.6.5 týchto VOP uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia Reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia Reklamácie.

6.6.3 Predávajúci vybaví Reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie (ďalej len ako „Lehota na vybavenie Reklamácie“). Po uplynutí Lehoty na vybavenie Reklamácie má Zákazník právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy alebo má právo na výmenu Tovaru za nový Tovar.

6.6.4 Ak ide o Vadu, ktorú možno odstrániť, má Zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný Vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Zákazník môže namiesto odstránenia Vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa Vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na Kúpnu cenu Tovaru alebo závažnosť Vady. Predávajúci môže podľa vlastnej úvahy vždy namiesto odstránenia Vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to Zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti.

6.6.5 Ak ide o Vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez Vady, má Zákazník právo na výmenu Tovaru alebo má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Tie isté práva prislúchajú Zákazníkovi, ak ide síce o odstrániteľné Vady, ak však Zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa Vady po oprave alebo pre väčší počet Vád Tovar riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľné Vady, ktoré nebránia, aby sa Tovar riadne užíval, má Zákazník právo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny.

6.6.6 Predávajúci vydá Zákazníkovi doklad o vybavení reklamácie (ďalej len „Reklamačný záznam“) najneskôr do 30 dní odo dňa riadneho uplatnenia Reklamácie. Predávajúci zašle Reklamačný záznam Zákazníkovi na emailovú adresu Zákazníka uvedenú pri Registrácii alebo Objednávke alebo Reklamačný záznam odovzdá Zákazníkovi osobne pri vybavovaní Reklamácie.

6.6.7 Predávajúci je oprávnený vybaviť Reklamáciu jej zamietnutím len na základe odborného posúdenia (ďalej len ako „Odborné posúdenie“). Predávajúci je povinný poskytnúť Zákazníkovi kópiu Odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie Reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia Reklamácie.

 

 1. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY ZO STRANY ZÁKAZNÍKA – SPOTREBITEĽA

 

7.1 Ustanovenia tohto článku VOP sa vzťahujú výlučne na Zákazníkov – fyzické osoby, ktoré pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy s Predávajúcim vystupovali v postavení Spotrebiteľa. Zákazník – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy s Predávajúcim konala v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, môže odstúpiť od uzavretej Kúpnej zmluvy za podmienok uvedených v príslušných právnych predpisoch (najmä v zákone č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov).

7.2 Zákazník je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a vrátiť Tovar nadobudnutý prostredníctvom Služby bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy v neporušenom obale (prevzatia alebo doručenia Tovaru) (ďalej viď zákon č. 102/2014 Z. z.).

7.3 Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie Zákazníka o odstúpení od Zmluvy (ďalej len ako „Oznámenie o odstúpení“) bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň Lehoty na odstúpenie od Zmluvy. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy znáša Zákazník.

7.4 Zákazník môže uplatniť právo na odstúpenie od Zmluvy u Predávajúceho zaslaním Oznámenia o odstúpení na emailovú adresu Predávajúceho: predaj@maces.sk alebo na korešpondenčnú adresu MACES Mgr. Martina Cibirová, Robotnícka 51, 953 01 Zlaté Moravce, Slovensko.

7.5 Oznámením o odstúpení sa na účely týchto VOP rozumie akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie Zákazníka adresované Predávajúcemu, ktorým Zákazník vyjadrí svoju vôľu odstúpiť od uzavretej Kúpnej zmluvy. Oznámenie o odstúpení by malo obsahovať aspoň nasledovné minimálne obsahové náležitosti:

(i) identifikačné údaje Predávajúceho v rozsahu obchodné meno a sídlo;

(ii) identifikačné údaje Zákazníka v rozsahu meno, priezvisko, adresa Miesta dodania;

(iii) číslo Nákupného košíka;

(iv) presnú špecifikáciu Tovaru, od ktorého kúpy Zákazník odstupuje;

(v) v prípade písomného Oznámenia o odstúpení aj dátum jeho spísania a vlastnoručný podpis Zákazníka.

7.6 Zákazník nie je oprávnený odstúpiť od Kúpnej Zmluvy v nasledovných prípadoch:

(i) pri predaji Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

(ii) pri predaji Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní Tovaru porušený;

(iii) pri predaji Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným Tovarom;

(iv) v iných prípadoch výslovne vymedzených v ustanovení § 7 ods. 6 Zákona č. 102/2014 Z.z.

7.7 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa doručenia Oznámenia o odstúpení, vrátiť Zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou (ďalej len ako „Platby“). Predávajúci nie je povinný vrátiť Zákazníkovi Platby pred tým, ako mu je Tovar doručený alebo pokiaľ Zákazník nepreukáže odoslanie Tovaru Predávajúcemu, okrem prípadov, kedy si Tovar vyzdvihuje Predávajúci osobne alebo prostredníctvom ním poverenej tretej osoby.

7.8 Predávajúci je povinný vrátiť Zákazníkovi prijaté Platby rovnakým spôsobom, aký použil Zákazník pri úhrade Kúpnej ceny. Tým nie je dotknuté právo Zákazníka dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe vrátenia Platby, ak v súvislosti s tým Zákazníkovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

7.9 Zákazník je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať Tovar späť Predávajúcemu prostredníctvom poštovej prepravy alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy Zákazník znáša náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru.

7.10 V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy je Zákazník povinný vrátiť Tovar Predávajúcemu v rovnakom stave, v akom ho Zákazník prevzal pri uzavretí Kúpnej zmluvy (úplný a nepoškodený). Tovar, ktorý je výrobcom chránený proti otvoreniu, nesmie byť vrátený po odstránení ochranného balenia alebo ochranného označenia. V opačnom prípade má Predávajúci nárok na náhradu škody a/alebo nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia.

 

 1. INFORMÁCIA O MOŽNOSTI PODÁVANIA PODNETOV A SŤAŽNOSTÍ

 

8.1 V prípade akýchkoľvek problémov, otázok, pripomienok, podnetov a sťažností sa môže Zákazník obrátiť na Predávajúceho zaslaním emailu na emailovú adresu Predávajúceho: predaj@maces.sk alebo telefonicky na čísle: +421 903 859 847.

 

 1. INFORMÁCIE O MOŽNOSTI VYUŽITIA „ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

 

9.1 Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na predaj@maces.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

9.2 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

9.3 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

 1. INTERNETOVÁ STRÁNKA

 

10.1 Predávajúci je oprávneným prevádzkovateľom Internetovej stránky. V súlade s príslušnými právnymi predpismi na úseku ochrany práv duševného vlastníctva, najmä zákonom č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Autorský zákon“), je Predávajúci oprávnený vykonávať všetky práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa k Internetovej stránke, vrátane jej obsahu, vizualizácie, dizajnu, všetkých vyobrazení, ako aj všetkých databáz tvoriacich jej obsah.

10.2 Fotografie Tovaru vyobrazeného na Internetovej stránke majú výlučne ilustračný charakter, slúžia výhradne na prezentáciu Tovaru Predávajúceho a môžu sa mierne odlišovať od skutočne dodaného Tovaru. Fotografie, vrátane popisu predávaného Tovaru, dodávajú Predávajúcemu jeho výrobcovia alebo dodávatelia, alebo priamo Predávajúci. Všetky informácie uvedené na Internetovej stránke, vrátane ochranných známok, fotografií, popisov a aplikácií, sú chránené Autorským zákonom. Každé ich neoprávnené použitie v akomkoľvek rozsahu predstavuje porušenie Autorského zákona.

10.3 Zákazník, resp. ktorákoľvek iná osoba, je povinná používať Internetovú stránku v súlade s účelom, na ktorý slúži, ustanoveniami týchto VOP, dobrými mravmi, ako aj všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a zároveň je povinná zdržať sa činností, ktoré môžu narušiť správne technické fungovanie Internetovej stránky. Je zakázané:

(i) poškodzovať dobrú povesť Predávajúceho a/alebo tretích osôb,

(ii) akýmkoľvek spôsobom narúšať fungovanie Internetovej stránky,

(iii) akýmkoľvek spôsobom znemožňovať alebo obmedzovať iných Zákazníkov v používaní Internetovej stránky,

(iv) akýmkoľvek spôsobom zasahovať do obsahu bezpečnostnej štruktúry alebo samotnej technickej povahy Internetovej stránky,

(v) využívať Internetovú stránku na rozosielanie nevyžiadaných správ (spamov),

(vi) posielať vírusy a/alebo akékoľvek iné nebezpečné alebo škodlivé programy na Internetovú stránku,

(vii) vytvárať falošné správy za účelom falšovania identity Zákazníka,

(viii) vykonávať akékoľvek činnosti za účelom vniknutia do účtov iných Zákazníkov.

10.4 Predávajúci si vyhradzuje právo dočasne obmedziť prístup Zákazníka k Internetovej stránke za účelom vykonania jej aktualizácie a/alebo údržby, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia Zákazníka. Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú v súvislosti s dočasnou nefunkčnosťou Internetovej stránky a/alebo neoprávneným zásahom tretích osôb do Internetovej stránky.

10.5 Pri návšteve Internetovej stránky sa do počítača, mobilu a/alebo iného elektronického zariadenia Zákazníka stiahnu tzv. súbory cookies (ďalej len ako „Súbory cookies“). Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve Internetovej stránky posielajú späť na pôvodnú stránku alebo na stránku, ktorá príslušný Súbor cookies rozoznáva. Súbory cookies umožňujú využívať niektoré základné funkcie Internetovej stránky, preto Predávajúci odporúča Zákazníkom, aby ich ponechali aktívne. V prípade zablokovania alebo inej formy odmietnutia Súboru cookies bude funkcia Internetovej stránky znížená, Zákazník napr. nebude môcť pridať položky do Nákupného košíka, pokračovať v realizácii úhrady Informatívnej ceny Tovaru alebo využívať služby Predávajúceho, ktoré si vyžadujú prihlásenie Zákazníka. V prípade ponechania aktívnych Súborov cookies je potrebné, aby sa Zákazník nezabudol odhlásiť z Účtu, pokiaľ používa zdieľaný počítač.

 

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

11.1 Predávajúci na účely existujúcich predzmluvných vzťahov so Zákazníkom, ako aj za účelom plnenia práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej Kúpnej zmluvy medzi Zákazníkom a Predávajúcim, spracúva osobné údaje Zákazníkov – fyzických osôb (na účely tohto článku VOP ďalej len ako „Dotknutá osoba“) v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, fakturačná adresa, adresa Miesta dodania (adresa trvalého pobytu a/alebo iná adresa, ktorú uviedol Zákazník ako miesto dodania Tovaru), telefónne číslo a emailová adresa (ďalej aj ako „Osobné údaje“).

11.2 Predávajúci spracúva Osobné údaje Dotknutej osoby podľa predchádzajúceho bodu 12.1 VOP priamo na základe zákonného ustanovenia § 10 ods. 3 písm. b) ZoOOÚ, podľa ktorého sa v prípade, ak je spracúvanie Osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje Dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s Dotknutou osobou, alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť Dotknutej osoby, udelenie súhlasu Dotknutej osoby so spracúvaním jej Osobných údajov, nevyžaduje.

11.3 Dotknutá osoba môže v rámci vytvárania Nákupného košíka podľa svojho vlastného uváženia registráciou (dobrovoľne) udeliť Predávajúcemu v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 ZoOOÚ svoj súhlas so spracovaním a uchovávaním Objednávacích údajov (v rozsahu: meno a priezvisko Zákazníka, miesto (miesta) dodania Tovaru (vrátane poštového smerovacieho čísla ktoré bolo označené ako miesto dodania Tovaru), telefónne číslo a emailová adresa Zákazníka), ako Osobných údajov poskytnutých pri vytváraní Nákupných košíkov na účely priameho marketingu Predávajúceho (ďalej aj ako „Súhlas“). Na základe udeleného Súhlasu je Predávajúci oprávnený zasielať Zákazníkovi marketingové ponuky tovarov a služieb, newsletter, informácie o produktoch a novinkách, ďalšie informácie marketingového charakteru súvisiace s predmetom podnikania Predávajúceho, ako aj vykonávať marketingové prieskumy. Predávajúci je na základe udeleného Súhlasu oprávnený spracúvať a uchovávať Osobné údaje aj na účely tvorby internej štatistiky Predávajúceho z dôvodu získavania informácií o preferenciách Zákazníkov pri výbere Tovarov.

11.4 Súhlas so spracovaním Osobných údajov na marketingové účely Predávajúceho udeľuje Dotknutá osoba dobrovoľne, na obdobie 5 rokov odo dňa Registrácie. Poskytnutý Súhlas môže Dotknutá osoba kedykoľvek odvolať doručením písomného odvolania Súhlasu na emailovú adresu Predávajúceho: predaj@maces.sk. Odvolanie Súhlasu je účinné okamihom jeho doručenia Predávajúcemu.

11.5 Predávajúci bude s poskytnutými Osobnými údajmi zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a medzinárodnými štandardmi pri ochrane osobných údajov. Predávajúci vyhlasuje, že Osobné údaje bude spracúvať v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZoOOÚ, ani iným všeobecne záväzným platným právnym predpisom, a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci ďalej vyhlasuje, že Súhlas Dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, Služby, Tovaru alebo povinnosti ustanovenej Predávajúcemu.

11.6 V zmysle § 16 ZoOOÚ je Dotknutá osoba povinná uviesť Predávajúcemu len pravdivé Osobné údaje, inak zodpovedá za nepravdivosť takto poskytnutých Osobných údajov.

11.7 Predávajúci získava a spracúva Osobné údaje Dotknutej osoby prostredníctvom oprávnených osôb, ktoré sú v pracovnoprávnom vzťahu s Predávajúcim (ďalej len ako „Oprávnené osoby“), a ktoré boli poučené podľa § 21 ZoOOÚ o právach a povinnostiach ustanovených ZoOOÚ a zodpovednosti za ich porušenie. Oznámenie totožnosti Oprávnených osôb, ktoré získavajú a spracúvajú Osobné údaje Dotknutej osoby v mene Predávajúceho, ako aj všetky ďalšie informácie o podmienkach spracúvania Osobných údajov, môže Dotknutá osoba získať u Predávajúceho na základe písomnej žiadosti zaslanej Predávajúcemu na adresu jeho sídla.

11.8 Osobné údaje môžu byť v súlade so ZoOOÚ poskytnuté tretím stranám a/alebo sprístupnené príjemcom, ako subjektom spolupracujúcim s Predávajúcim pri poskytovaní Služby a vykonávaní marketingových aktivít (napr. správca Internetovej stránky, správca serveru, reklamné a marketingové agentúry, prepravné spoločnosti a pod.).

11.9 Predávajúci informuje Dotknutú osobu, že sa nepredpokladá cezhraničný prenos jej Osobných údajov do tretích krajín. Predávajúci ďalej informuje Dotknutú osobu, že nebude zverejňovať jej Osobné údaje bez predchádzajúceho súhlasu Dotknutej osoby.

11.10 Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať od Predávajúceho:

(i) potvrdenie, či sú alebo nie sú jej Osobné údaje spracúvané;

(ii) informácie o spracúvaní Osobných údajov v informačnom systéme Predávajúceho vo všeobecne zrozumiteľnej forme v rozsahu podľa ustanovenia § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod ZoOOÚ; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 ZoOOÚ je Dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií;

(iii) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Predávajúci získal jej Osobné údaje na spracúvanie;

(iv) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej Osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;

(v) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych Osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;

(vi) likvidáciu jej Osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;

(vii) likvidáciu jej Osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona;

(viii) blokovanie jej Osobných údajov z dôvodu odvolania Súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Predávajúci spracúva Osobné údaje na základe súhlasu Dotknutej osoby.

11.11 Dotknutá osoba má na základe bezplatnej písomnej žiadosti právo u Predávajúceho namietať voči:

(i) spracúvaniu jej Osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej Súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

(ii) využívaniu Osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa Dotknutej osoby na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

(iii) poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy Dotknutej osoby na účely priameho marketingu.

11.12 Dotknutá osoba má na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, právo u Predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Osobných údajov v prípadoch vymedzených v ustanovení § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZoOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním Osobných údajov poškodené. Ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka Dotknutej osoby je oprávnená, Predávajúci je povinný Osobné údaje, ktorých spracúvanie Dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

11.13 Dotknutá osoba má na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej právo u Predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Predávajúceho, ktoré by pre ňu malo právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej Osobných údajov. Dotknutá osoba má právo požiadať Predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Predávajúci je povinný žiadosti Dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba. O spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Predávajúci informuje Dotknutú osobu v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia jej žiadosti.

11.14 Dotknutá osoba môže pri podozrení, že sa jej Osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

11.15 Žiadosť Dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c) , e) až h) a ods. 3 až 5 ZoOOÚ vybaví Predávajúci bezplatne. Žiadosť Dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) ZoOOÚ vybaví Predávajúci bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených s vyhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie Dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosti Dotknutej osoby vymedzené v tomto bode VOP najneskôr do 30 dní odo dňa ich doručenia.

11.16 Všetky práva Dotknutej osoby v súvislosti s ochranou jej Osobných údajov sú podrobnejšie vymedzené v ustanovení § 28 ZoOOÚ.

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

12.1 Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej Kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a Zákazníkom. V prípade, ak Predávajúci a Zákazník uzatvoria písomnú Kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto VOP, majú ustanovenia písomnej Kúpnej zmluvy prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.

12.2 Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť tieto VOP. Zmeny a doplnky VOP vstupujú do účinnosti dňom ich uverejnenia na Internetovej stránke Predávajúceho. Dňom uverejnenia nových VOP strácajú predošlé VOP účinnosť. Zmeny a doplnenia VOP však nebudú žiadnym spôsobom porušovať alebo obmedzovať práva Zákazníka vyplývajúce z Nákupných košíkov potvrdených Predávajúcim pred nadobudnutím účinnosti nových VOP.

12.3 Vzájomné vzťahy medzi Predávajúcim a Zákazníkom sa okrem týchto VOP riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z., Zákona č. 391/2015 Z.z., Autorského zákona a ZoOOÚ.

12.4 V prípade, ak by niektoré ustanovenie týchto VOP bolo prehlásené za neplatné, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť ich ostatných ustanovení.

12.5 Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 1. októbra 2022.