REKLAMAČNÝ PORIADOK PREDÁVAJÚCEHO

 

1.1 Rozsah uplatnenia reklamačného poriadku

1.1.1 Ustanovenia tohto článku Reklamačného poriadku (ďalej len ako „Reklamačný poriadok“) sa vzťahujú výlučne na Zákazníkov – fyzické osoby, ktoré pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy s Predávajúcim nekonali v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len ako „Spotrebiteľ“).

1.1.2 Na Zákazníkov – fyzické osoby, ktoré pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy s Predávajúcim konajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

1.2 Reklamácia

1.2.1 Ak sa u zakúpeného Tovaru pre rozpor s Kúpnou zmluvou vyskytne akákoľvek vada (čo do množstva, kvality alebo akejkoľvek inej vlastnosti predaného Tovaru (spoločne ďalej len ako „Vada“ ), je Spotrebiteľ oprávnený Vadu u Predávajúceho reklamovať (ďalej aj ako „Reklamácia“). Písomná Reklamácia obsahuje najmä:

(a) identifikačné údaje Zákazníka v rozsahu meno, priezvisko, adresa Miesta dodania;

(b) číslo Nákupného košíka, ku ktorému sa Reklamácia vzťahuje,

(c) presnú a jednoznačnú identifikáciu Tovaru, ktorý je predmetom Reklamácie,

(d) detailný popis Vady Tovaru,

(e) voľbu nároku Zákazníka podľa bodov 1.6.4 a 1.6.5 tohoto Reklamačného poriadku;

(f) dátum spísania Reklamácie a vlastnoručný podpis Zákazníka.

1.2.2 V prípade, ak si Zákazník v rámci Reklamácie neuplatní voľbu nároku podľa bodov 1.6.4 a 1.6.5 Reklamačného poriadku, je Predávajúci v medziach platných právnych predpisov oprávnený rozhodnúť o voľbe nároku sám.

1.2.3 Spolu s Reklamáciou je Zákazník povinný predložiť Predávajúcemu Doklad o kúpe Tovaru. Pre správne posúdenie Reklamácie je nutné, aby bol reklamovaný Tovar čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecne platnými hygienickými zásadami.

1.2.4 Ak Reklamácia nespĺňa všetky podmienky riadne uplatnenej Reklamácie, Predávajúci bezodkladne kontaktuje Zákazníka (osobne, telefonicky, prostredníctvom SMS správy alebo emailom) za účelom doplnenia Reklamácie. Predávajúci o uplatnení riadnej Reklamácie Zákazníkom vyhotoví písomný protokol, ktorého kópiu osobne odovzdá alebo odošle Zákazníkovi.

1.3 Spôsob uplatnenia reklamácie a miesto pre jej uplatnenie

1.3.1 Zákazník je oprávnený uplatniť Reklamáciu Tovaru osobne, v sídle alebo prevádzke Predávajúceho.

1.3.2 Zákazník je oprávnený uplatniť Reklamáciu Tovaru u Predávajúceho aj zaslaním písomnej Reklamácie na adresu prevádzky Predávajúceho MACES Mgr. Martina Cibirová, Robotnícka 51, 953 01 Zlaté Moravce, Slovakia.

1.4 Zodpovednosť za vady tovaru

1.4.1 Predávajúci zodpovedá za Vady, ktoré má predaný Tovar pri jeho prevzatí Zákazníkom. Pri Tovare predávanom za nižšiu Kúpnu cenu Predávajúci nezodpovedá za Vadu Tovaru, pre ktorú bola dojednaná nižšia Kúpna cena.

1.4.2 Predávajúci zodpovedá za Vady Tovaru, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru Zákazníkom v záručnej dobe (ďalej len ako „Záručná doba“). Pri Tovare potravinárskeho charakteru sa Záručnou dobou na účely Reklamačného poriadku rozumie dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti Tovaru. Záručná doba Tovaru, ktorý nemá charakter potravinárskych výrobkov, je 24 mesiacov. Ak je na predávanom Tovare, jeho obale alebo na pripojenom návode vyznačená lehota na použitie, Záručná doba sa neskončí pred uplynutím tejto lehoty.

1.4.3 Predávajúci nezodpovedá za Vady Tovaru, ak:

(a) Zákazník spôsobil Vadu Tovaru sám (napr. v dôsledku nesprávneho skladovania Tovaru),

(b) Zákazník pred prevzatím Tovaru o Vade Tovaru vedel, resp. bol na Vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre Vadu Tovaru poskytnutá zľava z Kúpnej ceny Tovaru,

(c) Vady vznikli v Záručnej dobe v dôsledku opotrebenia Tovaru spôsobeného nesprávnym skladovaním Tovaru,

(d) boli porušené ochranné prvky balenia na Tovare,

(e) Vady Tovaru boli spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do Tovaru alebo jeho súčastí,

(f) ak sa Tovar reklamuje po uplynutí Záručnej doby alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má Tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti (dátum spotreby alebo doba minimálnej trvanlivosti).

1.4.4 Záručná doba začína plynúť od momentu prevzatia Tovaru Zákazníkom.

1.4.5 Predávajúci je povinný poskytnúť Zákazníkovi záruku v písomnej forme (ďalej len ako „Záručný list“) vždy, keď o to Zákazník Predávajúceho požiada. Ak to povaha predávaného Tovaru umožňuje, postačí, ak Predávajúci namiesto Záručného listu Zákazníkovi vydá Doklad o kúpe.

1.4.6 Ak dôjde k výmene Tovaru začne plynúť Záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru Zákazníkom.

1.4.7 Ak má Tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý Tovar Vadu, za ktorú zodpovedá Predávajúci, má Zákazník namiesto práva na výmenu Tovaru právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny Tovaru.

1.5 Lehota na uplatnenie reklamácie

1.5.1 Zákazník je povinný uplatniť Reklamáciu bez zbytočného odkladu po zistení Vady Tovaru, najneskôr však do uplynutia Záručnej doby, inak práva Zákazníka zo zodpovednosti za Vady Tovaru zaniknú.

1.6 Spôsob vybavenia reklamácie

1.6.1 Predávajúci vydá Zákazníkovi potvrdenie o prijatej Reklamácii do piatich dní odo dňa jej riadneho uplatnenia, najneskôr však spolu s Reklamačným záznamom (tak ako je definovaný v bode 1.6.6 tohto Reklamačného poriadku). Potvrdenie o uplatnení Reklamácie sa nemusí doručovať, ak má Zákazník možnosť preukázať uplatnenie Reklamácie iným spôsobom (najmä prostredníctvom poštového podacieho lístka preukazujúceho odoslanie Reklamácie na adresu sídla Predávajúceho).

1.6.2 Na základe rozhodnutia Zákazníka, ktoré z práv podľa bodov 1.6.4 a 1.6.5 tohto Reklamačného poriadku uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia Reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia Reklamácie.

1.6.3 Predávajúci vybaví Reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie (ďalej len ako „Lehota na vybavenie Reklamácie“). Po uplynutí Lehoty na vybavenie Reklamácie má Zákazník právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy alebo má právo na výmenu Tovaru za nový Tovar.

1.6.4 Ak ide o Vadu, ktorú možno odstrániť, má Zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný Vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Zákazník môže namiesto odstránenia Vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa Vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na Kúpnu cenu Tovaru alebo závažnosť Vady. Predávajúci môže podľa vlastnej úvahy vždy namiesto odstránenia Vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to Zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti.

1.6.5 Ak ide o Vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez Vady, má Zákazník právo na výmenu Tovaru alebo má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Tie isté práva prislúchajú Zákazníkovi, ak ide síce o odstrániteľné Vady, ak však Zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa Vady po oprave alebo pre väčší počet Vád Tovar riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľné Vady, ktoré nebránia, aby sa Tovar riadne užíval, má Zákazník právo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny.

1.6.6 Predávajúci vydá Zákazníkovi doklad o vybavení reklamácie (ďalej len „Reklamačný záznam“) najneskôr do 30 dní odo dňa riadneho uplatnenia Reklamácie. Predávajúci zašle Reklamačný záznam Zákazníkovi na emailovú adresu Zákazníka uvedenú pri Registrácii alebo Objednávke alebo Reklamačný záznam odovzdá Zákazníkovi osobne pri vybavovaní Reklamácie.

1.6.7 Predávajúci je oprávnený vybaviť Reklamáciu jej zamietnutím len na základe odborného posúdenia (ďalej len ako „Odborné posúdenie“). Predávajúci je povinný poskytnúť Zákazníkovi kópiu Odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie Reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia Reklamácie.

 

 Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1. októbra 2022.